Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

allay
13:16
Proszę się nie obrażać, że użyję słowa "suka". Tak nazywają kobiety naszego pokroju. Ponieważ nie uznajemy kompromisów, nie stosujemy półśrodków. Wkopujemy piłkę wprost do bramki. Suki mają swój honor.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatakatambasienka takatambasienka
allay
13:16
2884 bf06
Reposted fromsoulforme soulforme viagdziejestola gdziejestola
allay
13:15
8674 c74f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacrispybones crispybones
allay
13:05
6312 53a9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 20 2018

allay
15:30
kocham kiedy słońce po tej burzy wychodzi znów
nie cofniemy nigdy więcej wypowiedzianych słów
tak samo przenigdy nie zapomnę smaku jej ust
są takie momenty kiedy nie ma powrotu już
— KaeN
allay
14:21
9782 5582
Reposted fromretro-girl retro-girl viamehhh mehhh
allay
14:19
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagajka gajka
14:17
14:16
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viaikari ikari
allay
14:16
4191 78fd
Reposted fromursa-major ursa-major viainsidemysoul insidemysoul
allay
14:16
allay
14:15
14:15
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viainsidemysoul insidemysoul
allay
14:15
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsidemysoul insidemysoul
allay
14:15
5553 3fcd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsidemysoul insidemysoul
allay
14:14
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
allay
14:14
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
allay
14:13
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
allay
14:13
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
allay
14:11
6012 7f72 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl