Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

allay
17:27
Tłumienie uczuć jest samobójstwem duszy.
— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę
17:26
8034 7e60 500
Reposted fromunco unco viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
17:22
2083 a14f
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viapiehus piehus
allay
17:22
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
Reposted fromchangecolour changecolour viagabunia gabunia
allay
17:21
2814 41fd
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaheyorpheus heyorpheus
allay
17:19
7103 d528
prophecy (we=people)?
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabeinthe beinthe
allay
17:19
6590 3b72
allay
17:13
6123 c41b 500
Reposted frommyrla myrla viapamieciodlegle pamieciodlegle
allay
17:11
allay
17:08
Potwory umysłu są znacznie gorsze niż te istniejące naprawdę. Strach, zwątpienie i nienawiść okaleczyły więcej osób niż jakiekolwiek zwierzęta.
— Christopher Paolini
Reposted fromavooid avooid viamodalna modalna
allay
17:08
allay
17:03
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viabesomeoneelse besomeoneelse
allay
17:03
allay
17:03
1923 efab 500
Reposted fromsarazation sarazation viabesomeoneelse besomeoneelse

October 20 2017

allay
09:57
3705 9307 500
Wild (2014) vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapamieciodlegle pamieciodlegle
allay
09:56
2944 d439
Reposted fromsassenach sassenach viapamieciodlegle pamieciodlegle
allay
09:56
allay
09:55
allay
09:55
5635 c151 500
Reposted fromshakeme shakeme viapamieciodlegle pamieciodlegle
09:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl